Updates:

The Khyber Pakhtunkhwa District Government, Tehsil & Municipal Administration and Village/Neighborhood Councils Rules of Business, 2015

The Khyber Pakhtunkhwa District Government Rules of Business, 2015.

The Khyber Pakhtunkhwa Tehsil and Municipal Administration Rules of Business, 2015.

The Khyber Pakhtunkhwa Village and Neighborhood Councils Rules of Business, 2015

11 thoughts on “The Khyber Pakhtunkhwa District Government, Tehsil & Municipal Administration and Village/Neighborhood Councils Rules of Business, 2015

 1. Nazar Naqvi

  It is good work of KP government to notify rules of business. These rules will help newly elected representatives to run their matters smoothly.

 2. Ali khan

  It is a milestone work done by LG to optimize the work of Nazim in glanced but it must be translated in Urdu to facilitate and be known their job and responsibilities all concerned “Nazim & Councilors” in real sense.
  thanks’

 3. kifayat

  The Khyber Pakhtunkhwa Village and Neighbourhood Council Rules of Business, 2015

  Sir in 13 pages ka Urdu Translation chai he agar koi rasta he tu Barai karam bta den,

  Shukria!

  1. Local Government Department Khyber Pakhtunkhwa Post author

   The translation of these Rules is in process. Please wait.

  2. saidalijan

   THE KHYBER PAKHTUNKHWA VILLAGE AND
   NEIGHBORHOOD COUNCILS RULES OF BUSINESS, 2015

   Pashto translation

   Business of the Council.-
   Da council tol kar ba secretary kai (council vilage ya neigborhud kydyshi 0 Secretary ba da nazim pa supervision k da nazim madad kai o facilitate kai ba ye chai nazim da khalqo da para kar auki, o ka pa council k sa comittees jorr wi nu chai aga comitte ochalai
   Secrtetary ba pa awam tha muncipal services provide kolo k um madad kah, muncipal services k water suply, street lite, selab oba wistal, etc razi.
   Transaction of business.–
   O da council chai sumra um important intizami faisaly wi nu aga ba sirf nazim kai. Secretary ba da nazim decisions lagu kai. Da nazim faisalai nazim sara mashwarai na bagair sok um nashi change koly.
   Bia ka nazim dasy kar ya order auki chai da local govt act ya govt policy khilaf wi nu secretary ba ye khbrai chai da tik nady ka bia um nazim aunamani nu sectry ba bia mamla da local govt deptt asistant director tha olygi
   Da dai da para pakar da chai sectry da local govt act o govt policy na khbr wi.
   Da council tol financial matterz o budget ba da local govt asst director handle kai.
   Functions and Powers of Nazim.-
   Da council da para ofce arange kol da asst director local govt dept kar wi. Nazim da council development o budget jorrolo da para leader wi.Da khpaly elaqai tol karuna kawal da aga zimawri da. pa elaqa k tanaza o masail khatmolo da para chai kam panels jorr shi. Nazim ba da agy mashar wi.
   Nazim ba tehsil muncipal intizamia tha o distrct govt tha da khbrai report kai.Ka chrta da hakumat pa zamaka qabza auki, ka sok da rules regulation khilaf abadi auki, ka sok khatarnak o zahrila shizuna kharsai, ka sok zakhera andozi kai, ka sok da obo da lakhto direction change kai
   Nazim ba pa khpla elaqa k da sarkari daftaro laka taleem, health, agricultuer, police wagera da 3 miashto performance report um jorrai o hakumat tha ba legi.
   Nazim da khpalo faisalo da para zimawar dai in case ka da agha fasalai Da local govt act ya charta bal qanoon khilaf wai.Nazim da act da section 23 pa tehat chai kam units jorr di, da agy units nazim dai. Da bal zai nady.
   Chai kam dyr eham decisions di nu secreatry ba da nazim na awal aprroval akhli o bia ba aga decision da local govt nor memberz tha 4wd kai.Nazim da secretary na any case thapos koly shi o da council da karuno mutaliq thai any information agysty shi. O da secretary da elaqai da baqi govt offices mutaliq um da sectry na report agysty shi o da da sec 29 of the act requirement dai.
   Nazim ba tol xpenses approval warkai o nazim o secretary 2wana ba da xpenses cheque pa yu zai sign kai.
   Functions of the Village Council or Neighbourhood Council;
   Council ba da da karuna kai,Da khaply elaqai da baqi govt offices performance monitor kol o bia govt tha report kol.ADa elaqai tanazo da adalat na bahr khatmolo da para kar kol o panel jorrol.Pa elaqa k birth, o marguna o waduna register kol.Da vilage pa satah da taraqiyati karuno kawal o monitor kol.Water suply khyal satal o pako obo sara ganda oba mix kydo na satal
   Pa kali k lary, kusai, footpath, street lites, da khalqo da nasti zayina,bus stop wagera jorawal o khyal ye satal.Da playgrounds, kabristan, janazga, eig gah wagera jorawal o improve kawal
   Khalqo k awarenes khwarawal chai da laro, kuso, footpath, poluno, neruno,=20walu, naalo, lakhto hifazat kai.Da saarwu da para da lamba o oba skalo zayina jorawal.Da sarwu mandai o da gurrai, gani, ghanam etc mandai initzam chalawal
   Pa elaqa k sport team intizamawal o da elaqai taqreebaat intizam kawal. Da elaqai da hifazat intizam kawal. Trees karal, o da khalqo da interest zayina khkuli kawal.

   Da baarru (charta chai saarwi sarygi) qanun sazi kawal, o da koshish kawal chai sarwi da khalqo pato tha na warzi., council ba da budget mazuri warkai, council ba pa elaqa k da khair khegarrai tanzeeuna jorrydo k madad kawi,
   Council ba dasy mansubai kawalo wala sara taawun kai chai kam organization pa elaqa kai iqtisadi halat kha kai for xample charta karkhana ya franchise wagera kolawegi.
   Council ba da khpal memberz na yu acounts comite jorra ki o da comite ba bia da councial anual financial audit check kai.Council ba pa elaqa k da mazoro o intihar ghareeb khalqo cases distrcit govt tha report kai
   Councial ba da distrct govt o muncipal ofce madad kai chai agwi ka sa surveys kai o ka elaqa k sa muncipal facility lagai laka water filteration wagera.

   Powers and Functions of the Naib Nazim-
   Naib nazim ba agha meetings k khbrai kai o mashari kai kam meetings chai nazim raghukhty wi. Naib nazim ba tol members meeting tha kenai o da meeting discipline ba maintain kai o khpal decisions nafizawalo da para ba warsara powers wi.
   O pa daftar k ka sok da discipline khilaf warzi kai nu naib nazim ba discipline o disturbance khatmai. Da tol orders tarteeb ba decide kai. O ka council k sa comitee jorra wi nu naib nazim ba da agy elections supervise kai.
   O ka da act section 59(3) requirement wi nu naib nazim ba temporary nazim wi. Ka naib nazim charta already khpala marzi show karre yi chai yu qarardad ya motion dai present shi ya change shi nu ka bia da tha sa dasy information provide shi chai da khpal decision change ki nu change koly ye shi
   Naib nazim da har session na makhky da members na 2 kasa agysty shi chai kala naib nazim na wi nu bia ba aga kasano k yu temporary naib nazim shi.Kho ka dasy oshu chai na naib nazim wi o na aga 2wa kasano na yu kas wi nu ka bia da council quorum pora wi nu qarardad ba paas ki o da mojoda members na ba yu kas temporary naib nazim shi.
   Da council mamlat da rules mutabiq chalydal o da mamlato pora record satal da da secty zimawari da, o da sec 28 (c) mutabiq chai nazim kam tanaziyat khatmai nu da aghy arangements (jarga etc) k da nazim madad kawal
   Da council tol orders pakar da chai writing k ye. Ka oral wi nu bia secty tha pkar da chai munasib action wakhli o aga shai writing tha warrai o nazim tha ye submit ki. chai sumra actions akhlai nu da council pa name ba ye akhlai o nazim ya secty ba ye akhli.
   Naib nazim da har session na makhky da members na 2 kasa agysty shi chai kala naib nazim na wi nu bia ba aga kasano k yu temporary naib nazim shi.Kho ka dasy oshu chai na naib nazim wi o na aga 2wa kasano na yu kas wi nu ka bia da council quorum pora wi nu qarardad ba paas ki o da mojoda members na ba yu kas temporary naib nazim shi.
   Nazim chai kala da council pa hudood k sarkari ofcs performance bndy report liki nu secty ba warsara madad kai. policy making k ba da nazim madad kai.Important cases na ba nazim khbrai Tax proposals ba nazim la warkai chai pa council k pa cha cha kam kam tax laygydy shi.

   Pa tax proposals k ba secty da relevent laws, by laws o local govt taxation rules o procedures khyal sati.
   Kha nu da naib nazim pa absence k da meetings o sessions mashari kolo da para chai kala secretary da laasuno ochatolo wala election auki chai kam member ba temporary naib nazim shi nu bia aga newly electd member ba pa tol rules k naib nazim consider kegi.

   Da sectry posting o appointment da asst director local govt zimawri da. Da secty kar da dai chai da council sumra activities di aga chalawalo k da nazim sara support kol chai pa elaqa k da dvlpment o services warkolo da para kha planning oshi.

   Da council pa hudood k chai kam da dvlpmnt karuna di, agha nafiz kawalo da para da nazim o council chai kama da supervision o monitoring zimawari da, secty ba warsara agy k assistant wi.

   Bia chai kam dvlpment plans implement shi nu secty ba da agy monthly, quarterly etc reports jorrawi o nazim na approval na pas ba aga reports council tha present kai.
   Council da khpal karuno performance da par chai kam info pakar wi nu secty ba ye wrta provide kai. Bia ka da tehsil ya town muncipal adminstrtn, ya distrct govt ya local govt comision sa data ya info pakar wi nu secty ba ye wrta through asst directr local govt provide kai.
   Secty da council o baqi tol idaro, media o awam pa mainz k contct person dai. Secty ba ensure kai chai da council mamlat da article 28, 29 o nor relevant laws mutabiq rawan di.

   Secty ba ensure kai chai sumra assets o resources da council sara da nu council da aghy na awami karuno tha maximum faida orasi. Secty chai kala um policy relatd o important decisions makhky forward kai nu awal ba nazim na approval rakhli.
   Da council tol orders pakar da chai writing k ye. Ka oral wi nu bia secty tha pkar da chai munasib action wakhli o aga shai writing tha warrai o nazim tha ye submit ki. O chai sumra actions akhlai nu da council pa name ba ye akhlai o nazim ya secty ba ye akhli.
   O ka bia aga 2 kasan um na wi nu bia meting mashari ba aga kas kai kam chai secty da laas ochatalo pa election mashari tha elect krru. Council chai sumra comites di nu da agy comtite chairman ya member pa writing k info demand koly shi o nazim ba ye wrta foran provide kai.

   Da council da acounts monthly reconcilition pa har 10 tarekh kawal. Ka bia pa reconciliation k cha sara paisai nawai pathy wai matlab pa awam ye nayi lagoly o pa khpala ye khwarraly wai nu aga against action. O ka dasy sa case ya any case nazim tha jama kai chai aga pai action wakhli nu bia ba wrta sahi action agystal um sugest k.

   Ka sok pa council case kai o ya council pa cha case kai nu da council pa name ba case kegi o through secty ba tol case chalygi. Meeting raghukhtal da nazim kar dai o meeting mashari kawal da naib nazim o ka naib nazim na wi nu aga 2 member k yu kas kam chai naib nazim select karre wu meting mashari da para
   O ka info dyr sensitive wi nu info ba wrta ala provide kawi chai kala tol formalities o rules regulation jaiya wagystal shi chai aya da info provde kawal pakar di ka na. Da comites chai kam reports di da aghy check kawal o bia nazim tha da karwayi da para jama kawal da secty kar dai.
   O ka info dyr sensitive wi nu info ba wrta ala provide kawi chai kala tol formalities o rules regulation jaiya wagystal shi chai aya da info provde kawal pakar di ka na. Da comites chai kam reports di da aghy check kawal o bia nazim tha da karwayi da para jama kawal da secty kar dai.
   Bia pa agy report chai nazim sa action wakhli nu comitte ba khbrai. Sobayi locl govt comission ba da council anual o special inspection kai o council ba bia insepction team la mukamal suport warkai. Da council oece ba tol requird documents inspection comision tha foran provide kai o nazim ba da dai na khbrai.

   Nazim ba pa 3 miashto k 1 zal la secty ofce inspection kai o gori ba chai secty khpal kar da rules, instructions o orders mutabiq kai kana o da council security arangements tek di ka na, o ofce pa sahi tariqa manage kegi ka na har sa gd wd di, o da assets o paiso sahi istimal o khyal sataly kegi ka na.
   O nazim ba pa khpal inspction k gori chai stock, asset, property snga da kaghazuno o record k di nu um aga sai pa real k um shta ka na. O bia ba nazim khpal insepction report yu copy council tha jama ki. Pa report k ba da um mention kai ka sa garr barr wu nu agy tek kawalo da para sa action wagystal sho ya ba agystal kegi.

   Da council chai sumra oficerz o memberz di nu da agwi transfr o posting pa aga tme da govt policy mutabiq ba wi.

   Ka dasy case wi chai charta tax lagawal wi o ya bye-laws jorrawal ya khatmawal wi nu da agy order ba da nazim apprvl na bagair na issue kegi. Council tha da buget present kawal o resources position wayal o financils present kawal ka dai toly k sa policy change ya new policy kawal wi dai har sa da para awal da nazim apprvl pakar dai
   Da council chai kam dyr important social, political, economic o intizami policies di, agy k change kawal ya da agy against thlal da har sa da nazim apprvl pakar dai. Meetings raghukhtal da para da nazim apprvl pakar dai kho ka meeting da dai para ragwarrai chai nazim tek nady o qarardad pass kawu chai nazim change ku nu bia meeting raghukhto da para da nazim apprvl zrurt nishta.

   Emergenby, urgency ya xpcetnal halaat aga wi chai ka routine administrative procedure folow kai nu bia kar khrbygi o shai late kegi.

   Ka dyra emergncy wi o exceptional halaat wi nu bia nazim apprvl initzar nadi kol pakar kho chai kala kar oshi nu tolo na mkhky ba nazim tha report wrky chai agha um confirm shi chai dasy yu kar osho.
   Ka dasy case wi chai pa agy k da policy ya makhkeny faisaly against thlal=20wi nu aga um da nazim apprvl pakar dai. Har case nazim tha jama kawal o da action na makhky da nazim apprvl agystal.

   Govt tha da council pa performance anual reports jamakawal da nazim da apprvl na bagair nashy koly. Council tha chai kam zruri reports o documents makhky kai nu aga um da nazim apprvl ghwarri.

   Chai kala nazim tha da case da approval da para jama kai nu secty ba yu note liki o da agy title ba wi “note for the nazim” o agy sara ba recommendations um warkai chai sa kawal pakar di

   Bia chai nazim jawab oliki nu agha order ba secty tha jama ki. Secty tha pakar da chai nazim hamesha da tolo mamlat na khbr sati chai da awamo bhalai pa sa sa mamlato affect kegi o pa vilage k kam khbrai dasy rawanai di chai ghat siyasi asar ye wi.

   Kisi bi sarkari mulazim ko jb tk ikhtyar na diya jaye osy koi haq nahi k wo koi malumat jo k sarkari documents se dirct ya indirct lykr media ko ya kisi aur pvt shakhs ko ya kisi aur sarkari mulazim ko provide kary. Jb osy ikhtyar aur apprvl diya jaye pir aysa kr skta hai.
   Aam thor par tamam sarkari khabr aur info sirf secty ya wo shakhs media ko dyga jisy nazim ne tarjuman muqarar kiya ho. Har bar alag alag tarjuman aur alag alag tariqa kar hosakta hai.

   Secty ka kam hai k wo sarkari documents ki hifazat aur unky istimal k mutaliq hidayat council k baqi oficials aur members ko jari kary. Es mai sensitive aur confidntial info bi shamal hai.

   Hakumat aur dygar sarkari mehakmo k saat council ki khat o kitabat secty karyga aur ye sb local govt deptt k asst director k zariye karyga.

 4. JAMAL KHAN General councillor

  This is really awsome. At least the powers are shifted from upper management to lower management and now the entire team will be very close to their community. They will not even listen to them but also will have a sitting with them, which is great especially for the community.

  Great work PTI and best of luck.

  1. Local Government Department Khyber Pakhtunkhwa Post author

   Proper complaint should be made to Local Government Commission.

 5. Muahmmad Junaid

  The excellent work of KP assembly but the major problem is that the nazimeen almost mean maximum number of nazimeen is uneducated thats why the official works and other related matters are not solving or done smoothly as the government want to implement his LG Policy government need to add the minimum qualification required for nazim is Matric or inter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php